Hôm nay Diệu Hoa xin chia sẻ đến chư vị phật tử ạ

Hôm nay Diệu Hoa xin chia sẻ đến chư vị phật tử ạ. Dùng xâu chuỗi niệm Phật, Bồ tát, mật Chú có cần các sư Thầy chú nguyện hoặc niệm mật Chú khai quang vào đó hay không?
TRẢ LỜI
Dùng xâu chuỗi niệm Phật, Bồ tát, mật Chú không cần thiết để các sư Thầy chú nguyện hoặc niệm mật Chú khai quang. Vì sao? Vì Phật dụng tâm không dụng hình thức, các nghiệp chướng và oán chướng, báo chướng của chúng ta đã gây ra từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay có được tiêu tan hay không, là do việc chúng ta có lo tinh tấn tu tập căn lành để tiêu trừ các chướng hay không? Trong quá trình tu tập căn lành đó, tâm của chúng ta có tha thiết sám hối tội lỗi, tâm chúng ta có tha thiết chí thành tin tưởng tuyệt đối vào danh hiệu Phật, Bồ tát hoặc vào mật Chú mà chúng ta thọ trì hay không? Nói đúng hơn là chúng ta có lòng tin sâu chư Phật mười phương ba đời hay không, và trong lúc chúng ta thọ trì danh hiệu mật Chú đó, chúng ta có quán tưởng đúng theo đức Phật đã dạy hay không? Đó mới là điều cần thiết.
Còn việc các sư Thầy chú nguyện hoặc trì chú niệm Phật vào xâu chuỗi để gọi là khai quang chuỗi, đó chỉ là do sư Thầy có lòng từ bi muốn lợi lạc cho người thọ chuỗi mà chú nguyện vào đó. Nếu như chư vị Phật tử niệm Phật, Bồ tát, mật Chú bằng chuỗi đúng theo sách thì dù chuỗi đó không có sư Thầy chú nguyện khai quang thì phước đức trì niệm đó cũng đã sanh rồi, phước đức sanh từ tâm, từ cách thọ trì và sự tinh tấn thọ trì của chư vị Phật tử. Nếu như chư vị Phật tử niệm Phật, Bồ tát, mật Chú bằng chuỗi không đúng theo sách thì dù chuỗi đó có sư Thầy là Đại đức có công đức sâu dày chú nguyện khai quang đi chăng nữa thì xâu chuỗi đó cũng sẽ trở thành một xâu chuỗi không công năng và phước đức.
28/08/2019
Hôm nay Diệu Hoa xin chia sẻ đến chư vị phật tử ạ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất