MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NÀY LÀ GIÁC

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NÀY LÀ GIÁC
Ngày nay chúng ta đọc đoạn Kinh này: "Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại", câu này đọc được rất thoải mái, bạn không biết được ý nghĩa trong câu nói này sâu rộng đến dường nào, chân thật là không thể nghĩ bàn. Đây là một nguyện trong 48 nguyện, thù thắng không gì bằng, cho nên điều thứ nhất thù thắng trang nghiêm không thể nghĩ bàn, đạo lý chính ngay chỗ này. Sau khi tường tận, nếu chúng ta muốn Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, giả như trong ý niệm của chúng ta vẫn còn tham sân si, thì chúng ta niệm Phật hiệu có được tốt hơn cũng không thể Vãng Sanh. Vì sao vậy? Vì Thế Giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác. Bạn phải hiểu rõ sự thật này, một câu Phật hiệu này của chúng ta phải đem niệm tham, niệm sân, niệm ngu si đoạn mất. Làm thế nào niệm mất? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, ý niệm này mới sanh khởi thì dùng một câu A Di Đà Phật đánh mất đi ý niệm này. Người xưa thường nói: "Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm". Một câu A Di Đà Phật này là giác. Dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật này đánh bạt đi vọng niệm tham sân si. Niệm tham sân si vừa mới khởi lên thì niệm thứ hai chính là A Di Đà Phật. Niệm Phật như vậy thì quyết định được Vãng Sanh, ý nghĩa tương ưng cùng trên Kinh đã nói. Nếu như một mặt niệm A Di Đà Phật, một mặt vẫn nghĩ tham sân si thì không được, thì quyết định không thể Vãng Sanh. Các vị phải ghi nhớ, đây là Phật Bồ Tát nói với chúng ta: "Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh". Khẩu tịnh mà tâm không tịnh thì không ích gì, quyết định không thể Vãng Sanh. Tâm phải tịnh thì cõi Phật mới tịnh. Cho nên, niệm Phật phải biết niệm, đem ý niệm tham sân si của chúng ta niệm đi hết, phải niệm ra được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của chúng ta thì quyết định được sanh. Hàm nghĩa trong câu này rất sâu rất rộng. Chúng ta học được rồi, chính mình niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ mới chân thật nắm chắc phần.
A DI ĐÀ PHẬT!
Ht.TỊNH KHÔNG.
14/07/2019
MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NÀY LÀ GIÁC
13 bình luận:
Tiến Minh
14-07-2019, 03:03:04
A Di Đà Phật
Ngoc Mai
14-07-2019, 03:03:04
A DI DA PHAT
Ly Tran
15-07-2019, 03:02:59
A di da phat
Đỗ Văn Minh
15-07-2019, 03:02:59
A DI ĐÀ PHẬT
Minh Trần
16-07-2019, 03:02:58
A di đà phật
Thường Vô
16-07-2019, 03:02:58
A Di Đà Phật
Van Anh Nguyen
17-07-2019, 03:03:01
Nam Mô A Di Đà Phật
Thanh Tịnh Bình An
17-07-2019, 03:03:01
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Minh Phượng
18-07-2019, 03:02:58
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ngô Trinh
18-07-2019, 03:02:58
? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?? NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT ?
Vũ Long
19-07-2019, 03:02:58
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Lê Khanh
19-07-2019, 03:02:58
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Liêm Nguyen Thanh
20-07-2019, 03:02:56
Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất