Pháp môn dù nhiều nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong ba môn Giới Định Huệ

"Pháp môn dù nhiều, nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong ba môn Giới - Định - Huệ. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhiếp tâm là Giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ. Do vậy gọi là Tam Vô Lậu Học”. Nhưng trong ba môn này, chỉ có GIỚI LÀ TRỌNG YẾU NHẤT. Bởi lẽ, trì giới chính là chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Hạnh ấy gần với Phật, tâm ấy chẳng đến nỗi trái nghịch với Phật."
ẤN QUANG ĐẠI SƯ
08/11/2019
Pháp môn dù nhiều nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong ba môn Giới Định Huệ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất