PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÍCH HỢP BA CĂN THƯỢNG TRUNG HẠ

** PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÍCH HỢP BA CĂN: THƯỢNG TRUNG HẠ **
Như Lai thuyết pháp vốn là để thích ứng căn cơ.
Vì thế mới có việc vì Thật bày Quyền, hiển Quyền khai Thật, năm thời giáo hóa.
Lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó, cậy Phật lực để liễu thoát thì dễ.
Lại vì chúng sanh đời Mạt căn cơ hèn kém nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn Tịnh Ðộ để ba căn thượng, trung, hạ đều hưởng lợi ích, cùng chứng Bất Thoái.
Ðời có kẻ ham cao chuộng trội, chẳng xét thời cơ, cứ đem những pháp phần đông chẳng khế ngộ nổi để dạy người tu tập.
Ý họ tuy rất lành, nhưng ước về giáo pháp thì chẳng thích hợp với căn cơ, cho nên dụng sức rất nhiều mà kẻ được lợi ích lại ít !
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC ! (118)
12/03/2019
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÍCH HỢP BA CĂN THƯỢNG TRUNG HẠ
6 bình luận:
Dieuam Conphat
12-03-2019, 02:04:11
Adidaphat
Hoa Phạm
12-03-2019, 02:04:11
Nam Mô A Di Đà Phật.
Manh Nguyen
13-03-2019, 04:31:40
Nam mo a di da phat
Hong Ngoc Nguyen
13-03-2019, 04:31:40
A Di Da Phat
Tâm Minh
14-03-2019, 04:24:22
A Mi Đà Phật
Katherine Nguyễn
14-03-2019, 04:24:22
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất